فهرست طرح‌های اینترنت خانگی و اداری (ویژه ی تمدید و تغییر طرح مشترکین)

توجه داشته باشید که به منظور دریافت خدمات مناسب و رضایت مشترکین، این طرح صرفا در مناطق دارای ظرفیت رادیویی مناسب ارایه خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی مشترکین خود مراجعه نمایید.

شرایط عمومی خدمات